flag India
previous opponent
team stats

Goalkeeper

player

21

Phurba
Tempa
Lachenpa
Phurba Tempa Lachenpa

23 year old
India